MIK IS EZEK A COOKIE-K VAGY SÜTIK ÉS HOGYAN MŰKÖDNEK?

A süti egy olyan információ csomag, melyet az internet böngészése során a szerver hoz létre és egy ún. időpecsét alapján egy előre meghatározott ideig tárolódik a felhasználó gépén.

MILYEN ADATOKAT TÁROLNAK A SÜTIK?

Jellemzően olyan honlap látogatási információkat, mint a böngészési előzmények, érdeklődési kör, de tárolhat jelszavat és webshop esetében bevásárlókosár tartalmat egyaránt. Az adatok személyes beazonosításra nem, kizárólag a látogató számítógépének felismerésére alkalmasak, erre is csak az adott domain tekintetében.

MIRE JÓK A SÜTIBEN TÁROLT ADATOK?

A sütikben tárolt adatok alkalmasak a visszatérő vagy az oldalon már regisztrált látogató beazonosítására, így az általuk preferált információk és előzmények alapján támogatják azokat a weboldal szolgáltatásokat és funkciókat, melyek a látogatót leginkább érdekelhetik, így képesek a felhasználói élmény növelésére.

I. AZ ADATKEZELŐ

ADATKEZELŐ:
Bogár Mariann E.V.

SZÉKHELY:
1133 Budapest, Kárpát u. 37. IX.em.34.

ADÓSZÁM:
68892298-1-41

ADATKEZELŐ E-MAIL CÍME:
mariann@bogarts.hu

I.1. AZ ADATKEZELÉS CÉLJAI

ADATKEZELÉS CÉLJA:
Direkt marketing

ADATKEZELÉS JOGALAPJA:
Hozzájárulás

A KEZELT ADATOK KÖRE:
E-mail cím; név; telefonszám

AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA:
Az érintett hozzájárulásának a visszavonásáig

ADATKEZELÉS CÉLJA:
Ügyfélkapcsolat

ADATKEZELÉS JOGALAPJA:
Hozzájárulás

A KEZELT ADATOK KÖRE:
E-mail cím; név; telefonszám

AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA:
Az érintett hozzájárulásának a visszavonásáig

ADATKEZELÉS CÉLJA:
Szerződés teljesítése

ADATKEZELÉS JOGALAPJA:
Szerződés teljesítése

A KEZELT ADATOK KÖRE:
A szerződésben szereplő adattartalom

AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA:
A számviteli bizonylat keltezésétől számított 8 év

I. AZ ADATKEZELŐ
ADATKEZELŐ:  Bogár Mariann E.V.
SZÉKHELY:  1133 Budapest, Kárpát u. 37. IX.em.34.
ADÓSZÁM:  68892298-1-41
ADATKEZELŐ E-MAIL CÍME:  mariann@bogarts.hu
I.1. AZ ADATKEZELÉS CÉLJAI
ADATKEZELÉS CÉLJA: Direkt marketing
ADATKEZELÉS JOGALAPJA: Hozzájárulás
A KEZELT ADATOK KÖRE: E-mail cím; név; telefonszám
AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA: Az érintett hozzájárulásának a visszavonásáig
 
ADATKEZELÉS CÉLJA: Ügyfélkapcsolat
ADATKEZELÉS JOGALAPJA: Hozzájárulás
A KEZELT ADATOK KÖRE: E-mail cím; név; telefonszám
AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA: Az érintett hozzájárulásának a visszavonásáig
ADATKEZELÉS CÉLJA: Szerződés teljesítése
ADATKEZELÉS JOGALAPJA: Szerződés teljesítése
A KEZELT ADATOK KÖRE: A szerződésben szereplő adattartalom
AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA: A számviteli bizonylat keltezésétől számított 8 év

II. AZ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS LÉNYEGES RENDELKEZÉSEK ÉS AZ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK.

II.1. HOZZÁFÉRÉSHEZ VALÓ JOG

Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon.

 • Az adatkezelés céljai
 • Az Érintett által megadott személyes adatok kategóriái
 • Azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket.
 • Adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai.
 • A GDPR 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

II.2. HELYESBÍTÉSHEZ VALÓ JOG

Az Érintett jogosult arra, hogy a kérésre a Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Érintettre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az Érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

II.3. TÖRLÉSHEZ VALÓ JOG

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Érintettre vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles a törlést elvégezni, amennyiben a következő indokok valamelyike fennáll:

 • A személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat az Adatkezelő gyűjtötte vagy más módon kezelte.
 • Érintett visszavonja a személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez történő hozzájárulását vagy amennyiben Érintett visszavonja a személyes adatok kezeléséhez szükséges hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja.
 • Az Érintett személyes adatait az Adatkezelő jogellenes kezeli
 • Az Érintett személyes adatait az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy hazai jogban előírt jogi kötelezettség teljesítése alapján törölni kell
 • A személyes adatok gyűjtésére a GDPR 8. cikk (1) bekezdésében említett, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

II.4. ADATKEZELÉS KORLÁTOZÁSÁHOZ VALÓ JOG

Az Érintett az alábbiakban meghatározott speciális esetekben kérheti az adatainak kezelésének a korlátozását. A korlátozás alatt azt kell érteni, hogy az Érintett adatait az Adatkezelő köteles tovább tárolni, de a személyes adatait kezelni csak az Érintett hozzájárulásával vagy jogérvényesítés céljából lehet.

 • Az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát.
 • Az Érintett adatainak a kezelése jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását.
 • Az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.
 • Az Érintett a GDPR 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.

II.5. ADATHORDOZHATÓSÁGHOZ VALÓ JOG

Az Érintett jogosult arra, hogy az Érintettre vonatkozó, az Érintett által a Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítassa a GDPR szerinti feltételek megvalósulása esetén.

II.6. TILTAKOZÁSHOZ VALÓ JOG

Az Érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a direkt marketing célból történő adatainak a kezelése ellen. Amennyiben Érintett a direkt marketing célból történő adatainak a kezelése ellen tiltakozik, úgy az Érintett személyes adatait a továbbiakban ebből a célból nem kezeljük.

II.7. AUTOMATIZÁLT  DÖNTÉSHOZATALLAL ÉS PROFILALKOTÁSSAL KAPCSOLATOS JOGOK

Érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy Érintett hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Ez nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés

 • Az Érintett és az Adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
 • (döntés) Meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít.
 • Az Érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

III. JOGORVOSLATI LEHETŐSÉG

Bírósági úton kártérítést vagy sérelemdíjat követelhet,  jogorvoslati lehetőségként panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz.

Hatóság elérhetőségei:

IV. EGYÉB FONTOS INFORMÁCIÓK

IV.1. ADATBIZTONSÁG

Adatkezelő kiemelt figyelmet fordít az Érintett személyes adatinak megfelelő szintű védelme és biztonsága érdekében. Az adatbiztonság keretében törekszünk arra, hogy megfelelően megvédjük az Érintett magánszféráját, így olyan eljárásokat vezetünk be, amelyek biztosítják az Érintett adatainak sérthetetlenségét, biztonságát, és az Érintett személyes adataihoz történő jogosulatlan hozzáférést.

IV.2. AZ ÉRINTETT ADATAINAK KEZELÉSÉT AZ ALÁBBI JOGSZABÁLYOK SZERINT KEZELI AZ ADATKEZELŐ

 • A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (Gdpr.)
 • A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grtv.)

V. ADATFELDOLGOZÓK
Az Adatkezelő az alábbi adatfeldolgozót veszi igénybe az adatok kezelése során:

Név: K.T.O Könyvelő Tanácsadó és Oktató Bt.
Székhely: 1133 Budapest, Kárpát u. 37.

Név: AB Plusz Bt.
Székhely: 2049 Diósd IV. Béla Király utca 48.